Iniciar sessió
Vols conèixer el nostre sistema TIC per a escoles bressol?
Contacta'ns
Avís legal de
KinderTIC

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta plataforma. L'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

Aquest és l’espai a internet de la plataforma KinderTIC de l'empresa KinderTIC S.L.. En aquest espai, l’usuari podrà accedir a la plataforma privada KinderTIC destinada a millorar i agilitar l’experiència pedagògica, comunicativa i docent dels centres educatius. Dins d’aquesta plataforma l’usuari podrà trobar continguts i altres productes específics i eines adreçades als diferents col·lectius del món educatiu (equip docent i directiu, famílies, personal administratiu...) amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament dels infants i l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.

El portal i la plataforma KinderTIC són propietat de l'empresa KinderTIC S.L. que té la seva seu central a l'Avinguda Ernest Lluch 32, planta 3 oficina 18, edifici TCM2 del Tecnocampus Mataró – Maresme, 08302, Mataró (Barcelona), telèfon 634 57 10 56.


1.- Informació general de la plataforma

La plataforma KinderTIC és un servei privat adreçat a la comunitat educativa. La seva finalitat principal és posar a l’abast d’aquesta comunitat procediments que, basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació, contribueixen a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies didàctiques. Per la qual cosa, proporciona eines que permeten connectar i afavorir la col·laboració entre tots els membres d’una mateixa comunitat i incrementar l’eficàcia pedagògica de l’equip docent.


2.- Condicions d'accés

L'accés a la plataforma KinderTIC és de caràcter privat.

Per accedir a la plataforma cal que l’usuari pertanyi, segons el perfil que li pertoqui, a un centre educatiu que estigui adherit a la plataforma i, alhora, que aquest centre educatiu estigui al corrent de pagament segons les condicions contractuals derivades del servei sol·licitat.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de la plataforma KinderTIC sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

La plataforma KinderTIC ofereix una àrea interna personalitzada, adreçada al professorat dels centres educatius i a d'altres professionals vinculats a diversos serveis o suport per als centres docents i per a la comunitat educativa, des d'on es pot accedir a serveis específics per a tenir el suport en la seva educativa fonamental per al creixement de la nostra societat.

El codi deontològic dels professionals de l'ensenyament garanteix que els continguts i recursos aportats són amb finalitats educatives i no se'n pot derivar cap ús comercial.


3.- Condicions d'ús

3.1.- Reponsabilitat de continguts

Els titulars dels serveis amb clau d’accés privada (com ara espais web o comunicatius), siguin centres docents, serveis educatius, professorat a títol particular o famílies, se'n fan plenament responsables tant pel que fa a les activitats com pel que fa als continguts publicats als seus espais web, intervencions a fòrums i d'altres espais col·laboratius.

3.2.- Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions establertes en les condicions legals detallades a la plataforma KinderTIC per al servei, demanem que ho poseu en coneixement enviant un correu a info@kindertic.com, per tal que procedim a comprovar les raons adduïdes. L'equip de KinderTIC procedirà a modificar o retirar, si escau, sense previ avís els continguts inadequats.

Per informar-nos de qualsevol possible incidència teniu a la vostra disposició el formulari de contacte a l'adreça http://www.kindertic.com/ca/contacte/

3.3.- Conducta apropiada (codi deontològic)

Accepta que tota la informació, les dades, el text, el programari, la música, el so, les fotografies, els gràfics, els vídeos, els missatges i altres continguts (col·lectivament, “Continguts”), són responsabilitat única de la persona que ha originat els esmentats Continguts. L'equip de KinderTIC es reserva el dret, però no l’obligació, de previsualitzar, marcar, filtrar, rebutjar, modificar o moure qualsevol Contingut accessible mitjançant els serveis propis o adherits.

L'ús d’alguns serveis específics de la plataforma KinderTIC està regulat per les polítiques o directrius concretes dels serveis com les condicions d'ús i avisos legals pertinents s’incorporen específicament a l'esmentat espai o servei associat.

L'usuari utilitza els serveis de la plataforma KinderTIC sota la seva responsabilitat.

3.4.- Enllaços externs

Així mateix, l'equip de KinderTIC no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentats enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

3.5.- Ús educatiu no comercial

L'usuari de la plataforma es compromet a fer un ús educatiu dels seus continguts i no comercial, acceptant no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels serveis oferts per la plataforma KinderTIC.

3.6.- Limitació de la responsabilitat

Tenint en compte la complexitat del portal, KinderTIC no pot vetllar per l’ús correcte de totes i cadascuna de les seves funcionalitats, ni en l’aspecte social, ni en el didàctic, ni en el lingüístic, tot i que confia que tots els professionals de l’educació i membres de la comunitat educativa en general a qui facilita aquests serveis i vetllaran perquè se'n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l'Estat espanyol, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei i que en faran un bon ús i respectaran les Condicions de Servei de KinderTIC.


4.- Modificació o suspensió del servei

L'equip de KinderTIC es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre, temporal o definitivament, els serveis, o qualsevol de les seves parts, amb o sense avís si se'n deriva un mal ús del servei o de conductes inadequades de les quals KinderTIC no s’ha de considerar responsable davant seu ni davant cap tercer per la modificació, suspensió o interrupció dels Serveis.


5.- Propietat Intel·lectual

Aquesta plataforma web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de KinderTIC S.L. o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada plataforma KinderTIC, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat educativa del portal, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta Creative Commons, de forma genèrica es recomana Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència, o si s'escau en les seves diferents modalitats.

Els drets de propietat intel·lectual de KinderTIC, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de l'empresa KinderTIC S.L. per tant li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública.

Els continguts de la plataforma són de titularitat de KinderTIC S.L. com també dels seus autors, si s'escau i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.


6.- Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.


7.- Política de Privadesa

Les cookies, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la plataforma KinderTIC són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.


8.- Accessibilitat

Per tal de garantir l'accés universal als continguts la plataforma, KinderTIC assoleix el compromís de millora continuada en tots els seus espais virtuals i en l'oferta dels seus serveis associats a la plataforma.

Treballem amb les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.

Contacte
Col·laboradors