Iniciar sessió
Vols conèixer el nostre sistema TIC per a escoles bressol?
Contacta'ns
Escola Bressol Oreneta (Sant Feliu de Guíxols)
Telèfon: 972823018 | Email: escolabressoloreneta@guixols.cat
Sol·licitud de preinscripció (Curs 2020-2021) de 13/05/2020 a 23/06/2020
Dades de l'alumne/a
DNI/NIE/Passaport:
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Tarjeta sanitària individual de l'alumne, TSI (si l'alumne/a té targeta sanitària individual, s'ha d'introduir el codi alfanumèric):
Tipus de via (carrer, plaça, etc):
Adreça:
Número:
Pis:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Email:
Data de naixement:
/
/
Curs:
Nacionalitat:
Sexe:
Llengües que entén1:
Germans al mateix nivell2:
Dades del pare, mare, tutor/a
Vincle:
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Tipus document:
Número document:
Vincle:
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Tipus document:
Número document:
1. En concordança amb l'article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d'acord amb els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en què siguin admesos, que els fills o filles rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.
2. Si dos o més germans presenten la sol·licitud al mateix centre, ensenyament i nivell educatiu cal marcar la casella a totes les sol·licituds.
Dades escolars de l'alumne/a
Necessitats educatives específiques:
Plaça sol·licitada                        Pla d'estudis: LLA
Centre 1:
Centre 2:
Centre 3:
Centre 4:
Centre 5:
Criteris generals a l'efecte de barem
Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o de pare, mare o tutor/a legal que hi treballa (40 punts):
Domicili al·legat a l'efecte del criteri de proximitat al centre:
Beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (10 punts):
Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pare, mare o germà/ana (10 punts):
Criteri complementari a l'efecte de barem
Família nombrosa o monoparental (15 punts):
Declaració del pare, mare o tutor/a
Nom i cognoms:
En qualitat de:
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en el centres educatius sufragats amb fons públics.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/preinscripcio-alumnes.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el procés de preinscripció.
R/N:15704/ED00196 | A70-V06-20
Contacte
Col·laboradors